Ordningsregler

ORDNINGSREGLER

Med stöd av bostadsrättslagen och föreningens stadgar reviderar nu styrelsen tidigare utfärdade ordningsregler att gälla i sin reviderade form och omfattning fr.o.m. 2019-07-01

 

1.    Bostadsrättshavare skall vara aktsam om och vårda sin egen lägenhet samt även föreningens egendom i övrigt.

2.    Om det i lägenheten uppstår en sådan skada att dess avhjälpande ej kan uppskjutas skall styrelsen omedelbart underrättas härom. Anmälan skall även göras om vattenkranar visar sig otäta eller om avlopp blivit tilltäppta.

3.    I lägenheten får inte utföras sådant arbete som kan störa övriga lägenhetsinnehavare. Ej heller bedriva yrkes-eller affärsverksamhet utan styrelsens medgivande.

4.    Sophantering ska ske enligt anvisningar uppsatta i soprummen.

5.    Allmänna utrymmen såsom trappuppgångar, hissar, förrådsgångar, garage får ej belamras med någon form av lösa föremål. Pga. brandrisk.

6.    Om djur bor i lägenheten skall dessa tillses så att de inte förorenar, gör ofog eller för oljud. Det är inte tillåtet att rasta sitt husdjur på kvarterets innegård.

7.    De särskilda föreskrifter som gäller TV-anläggningen skall följas. Utomhusantenn eller parabol får ej uppsättas utan styrelsens medgivande. Ansökan skall vara skriftlig

8.    Markiser, altaner, plank, staket samt övriga anordningar får uppsättas endast om de beträffande färg, form och utförande i övrigt skriftligen godkänts av styrelsen och i förekommande fall kan uppvisa byggnadstillstånd från kommunen. Ansökan skall vara skriftlig.

9.    Montering av armaturer, vädringshängare, markiser o dylikt i putsad fasad får ej göras utan styrelsens skriftliga godkännande. Ett ingrepp i fasader av puts kan påverka dess täthet. Vid håltagning i fasaden måste hålen tätas med åldersbeständig fogmassa, som är godkänd för att appliceras på putsade ytor. Infästningen får ej vibrera i fasaden för då håller inte fogmassan. Styrelsen har rätt att anmoda medlemmen att demontera felaktig monterad utrustning i putsad fasad eller utföra demonteringen på medlemmens bekostnad.

10.Störande ljud ska undvikas mellan kl 22.00 och 07.00. Till detta räknas höga röster i lägenheter, hög volym på musikanläggning, TV mm. Borrning med slagborrmaskin i lägenhet får endast utföras måndag-fredag mellan kl 08.00 och 21.00 och på lördag/söndag mellan kl 10.00 och 18.00. Man bör också visa grannarna hänsyn genom att undvika klampande i trappor och hård stängning av ytterdörr.

11.Grillning med öppen låga, kol och gasol på balkonger och uteplatser är förbjudet.

El-grill tillåts.

12.Rökning på balkonger skall undvikas, då lägenheternas friskluftsintag finns vid balkonger och sovrum.

13.Totalförbud att röka i de gemensamma utrymmena såsom trapphus, förrådsutrymmen och garage.

14.Cykelrummet, som inte är en del av garaget, skall endast användas till cyklar/elcyklar. Motorcyklar och mopeder får anvisas plats i garaget om sådant krav framförs till den garageansvarige styrelsemedlemmen.

Dessa ordningsregler skall likaså iakttas av bostadsrättshavarens familj och gäster eller dem som av honom/henne inryms i lägenheten.